Skipet som ble kontrollert mandag hadde Bahamas flagg og det forhøyede svovelinnholdet ble avdekket ved bruk av målepistoler, utført av Sjøfartsdirektoratets inspektør. 

-Svovelinnhold i drivstoff er noe direktoratet har stort fokus på. Dette både av hensyn til de miljøutfordringene som svovel innebærer, men også for å sikre at ikke noen fartøy skaffer seg en fordel ved å bruke rimeligere svovelholdig drivstoff, sier Alf Tore Sørheim som leder underavdeling inspeksjon og beredskap.

For å sikre at resultatet er korrekt før en tar en endelig vurdering av overtredelsesgebyr så er det også tatt prøver av drivstoffet som blir sendt inn for grundig analyse.

Bakgrunn for regelverket

Bakgrunnen for de nye reglene om svovel var et ønske om å få ned utslippene av svoveloksider i noen av de mest trafikkerte områdene i Europa. Det er antatt at reduksjonen fra 1,00 prosent til 0,10 prosent vil stanse veksten en har sett tilknyttet utslipp i disse områdene, hvor utslippene av svoveloksider fra internasjonal skipsfart har fordoblet seg fra 1990 til 2010.

De nye kravene til svovelinnholdet i drivstoffet har ført til økte kostnader for rederiene. Det er en betydelig prisforskjell mellom høysvoveldrivstoff (HSFO) og lavsvoveldrivstoff (LSFO), slik at en effektiv håndheving av reglene er viktig for å sikre like konkurransevilkår for næringen.