– Sjøfartsdirektoratet har på kort tid levert et kunnskapsgrunnlag for en nullvisjon. Jeg merker meg at direktoratet anbefaler at en nullvisjon skal gjelde alle som ferdes til havs, og at sikkerhet til sjøs ikke handler om flaks og uflaks. Jeg ser frem til å arbeide videre med en nullvisjon som er solid faglig forankret. Kun på den måten kan vi oppnå resultater, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Bakgrunn

Sjøfartsdirektoratet fikk i februar i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å utarbeide et faglig innspill knyttet til etablering av en nullvisjon for fiskeflåten.

I dette arbeidet bad også departementet om at det skulle vurderes om en nullvisjon også bør omfatte øvrige næringsfartøy. I arbeidet skulle en også se hen til det arbeidet som Statens vegvesen har gjort knyttet til sitt nullvisjonsarbeid for veitrafikken. Oppdraget kom etter at Stortinget i april fattet et enstemmig vedtak om en nullvisjon.

Om lag 26 000 nordmenn er ansatt om bord på skip. Ytterliggere 45 000 er sysselsatt i havbruksnæringen, og 68 000 i petroleumsnæringen til havs.

I tillegg fraktes det 40 millioner passasjerer og 20 millioner kjøretøy på norske ferjer i løpet av ett år. Nordmenn eier dessuten nærmere én million fritidsbåter.

– Norge er en sjøfartsnasjon og vi er knyttet til havet på mange områder, alt fra det å ha sitt virke på havet til det å eie en fritidsbåt. Men selv om havet er en viktig del av vår kultur, er det også et område hvor risikoen er større for at ulykker kan skje. Derfor var det viktig for direktoratet å gjøre en grundig jobb når vi i vinter fikk bestillingen med å se på en mulig nullvisjon for alle som ferdes på havet, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, skiller seg ut som yrker hvor dødsraten er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. Likedan er risikoen for å havne i en ulykke høyere når man fører fritidsbåten sin enn når man kjører bil.

I gjennomsnitt mister 28 personer livet hvert år som følge av slike ulykker.

– Selv om havet er et tidvis krevende sted å arbeide og ferdes på, er det mange dødsulykker og personulykker hvor årsakene er sammenfallende og hvor relativt enkle tiltak kunne ha spart liv. Følgelig er det ikke snakk om uflaks eller uhell, men et system som i mange tilfeller har sviktet og lærdom som i for liten grad har vært overført, sier Hareide.

Sjøfartsdirektoratets anbefaling 

Sjøfartsdirektoratet mener det er både etisk riktig og mest hensiktsmessig å fastsette en Nullvisjon for alle næringer til havs, inkludert fritidsfartøy. Etisk riktig fordi ett liv har like stor verdi om det er tilknyttet en fritidsbåt eller en fiskebåt. Mest hensiktsmessig fordi det tenkelig er mange synergieffekter ved å se på sjøsikkerheten i et helhetlig perspektiv.

Sjøfartsdirektoratet mener at Nullvisjonen kan virke som en felles plattform for og mellom nasjonale myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og hver enkelt som ferdes til havs. Slik kan man hensynta områder hvor det i dag er mer eller mindre uklare grensesnitt mellom ulike aktører, og lære av hverandre ved å dele informasjon og kunnskap.

Hva er en Nullvisjon? 

Ambisjonen er at ingen som ferdes til havs skal miste livet eller bli hardt skadd. Denne visjonen er fastsatt i Nasjonal transportplan. I hovedsak er det Statens vegvesen som har arbeidet lengst og mest systematisk med en nullvisjon, men Sjøfartsdirektoratet har også etablert en handlingsplan mot fritidsbåtulykker hvor målet er å komme til null omkomne og hardt skadde. 

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at denne handlingsplanen videreføres, men da i sammenheng med flere fartøygrupper og næringer. 

Hvordan ser en Nullvisjon ut? 

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det utarbeides en handlingsplan for sikkerhet til havs bestående av tiltak innenfor gitte innsatsområder. Tiltakene må utvikles i tett samarbeid med bransjeaktører, interesseorganisasjoner og myndighetsaktører, og være konkrete og målbare.

Sjøfartsdirektoratet vil ta en koordinerende rolle i dette arbeidet, og så snart som mulig starte planleggingen. Utover de aktørene som er direkte berørt av tiltak, eller som selv skal gjennomføre tiltak, er det Sjøfartsdirektoratets ambisjon at Nullvisjonen til havs skal være bredt forankret og synlig.