– Sjøfartsdirektoratet er opptatt av å sette inn tilsynsinnsatsen der den har størst effekt, og det er på sikkerhet, miljø og gode arbeids- og levevilkår. Gode planer og prioriteringer er viktig for å få det til, sier Alf Tore Sørheim som er avdelingsdirektør for Operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Miljøfokus under tilsyn

En viktig del av miljøarbeidet rettes mot kontroll av svovelinnhold i bunkers som følge av årets fokusområde. Direktoratet ligger langt fremme i dette tilsynsarbeidet og benytter blant annet egne analyseapparater og droner i kampen mot svovelsynderne. Strengere krav i verdensarvfjordene førte i 2019 til at direktoratet var mye til stede i disse fjordene. Tilstedeværelse i verdensarvjordene vil også være viktig i 2020.

Et annet tilsynsområde som omhandler miljø, er kontroll av skips håndtering av avfall. Det stilles strenge krav til dette, og direktoratet vil intensivere kontroll av denne typen mye i året vi nå er inne i.

Les også: Høy tilsynsaktivitet med miljøfokus

Nybyggsoppfølging og ordinære tilsynsoppgaver

I slutten av 2019 utarbeidet direktoratet en tilsynsplan for 2020. Den legger til grunn fortsatt høy nybyggaktivitet både i inn- og utland. Tilstedeværelse er viktig under en nybyggprosess, og en stor del av tilsynsvirksomheten er satt av til denne type oppfølging.

Samtidig gjennomføres det årlig om lag 2 500 sertifiseringer av norske skip.

– Vi benytter selvsagt mye ressurser til sertifisering. Det er viktig at skip som kan seile skal få seile, og at direktoratet ikke setter er en stopper for driften, påpeker Sørheim.

Uanmeldte tilsyn er et godt verktøy for å få innblikk i tilstanden på skip når de er i daglig drift. I 2020 er det satt av ressurser til å gjennomføre uanmeldt tilsyn på de forskjellige fartøystypene. Målet er å bruke mesteparten av tiden på høyrisikoskip.

Som et minimum skal Norge kontrollere 543 utenlandske skip som anløper norske havner i løpet av året. Dette regimet er risikobasert, og innsatsen rettes dermed også der sikkerhetsgevinsten er størst. Havnestatskontrollene setter søkelys på sikkerhet, miljø og arbeids- og levevilkår om bord.

Direktoratet vil fortsatt jobbe aktivt med kontroll av utenlandske fiskefartøy. Sikkerhet samt gode arbeids- og levevilkår har et særlig søkelys under disse kontrollene.

Kampanjer

1. februar startet direktoratet en kampanje knyttet til losleidere og trygg adkomst for losene. Til høsten skal det gjennomføres en felleskampanje i Europa knyttet til stabilitet, dette som følge av et initiativ i havnestatssamarbeidet ParisMoU.