- Det vil ikke bli lagt opp til noen form for utsettelse så her er det bare å komme i gang med sertifiseringsprosessen, lyder oppfordringen fra Ole Morten Fureli og Geirmund Eikje, som leder henholdsvis lasteskipsavdelingen og fiskefartøyavdelingen i Sjøfartsdirektoratet.

Som følge av nytt regelverk som trådte i kraft i 2014 og 2015 er kontrollordningen utvidet til også å innbefatte lasteskip under 15 meter og fiskefartøy under 10,67 meter. Kravet gjelder ikke dersom fartøyet ligger i opplag, men fartøyinstruks må være utstedt fra det øyeblikket fartøyet tas i bruk igjen.

Det er i regelverket lagt til rette for en gradvis innfasing i kontrollordningen. For lasteskip gjelder kravet om sertifisering til nyttår for skip kjølstrukket 1. januar 1990 eller senere. Det er knyttet en del usikkerhet til hvor mange aktive fartøy som faller inn under denne kategorien, men det er snakk om godt over 500 fartøy. For fiskefartøy gjelder kravet om sertifisering for fartøy bygget i perioden mellom 1. januar 1992 og 31. desember 1997, totalt sett dreier dette seg om anslagsvis 180 fartøy om vi tar utgangspunkt i det antallet som fremkommer av Fiskeridirektoratets merkeregister.

Godkjente foretak

Selve kontrollen av fartøy under 15 meter gjennomføres av godkjente foretak. Dette er private aktører som har fått en offisiell godkjennelse av Sjøfartsdirektoratet til å utføre tilsyn på lasteskip og fiskefartøy under 15 meter. Det kan være verksteder, konsulentfirmaer eller andre som har fått en slik godkjennelse. Per i dag gjelder dette 17 aktører, spredt over hele landet. Sjekklistene som foretakene benytter i forbindelse med kontrollen er utformet av Sjøfartsdirektoratet, disse ligger fritt tilgjengelig på Sjøfatsdirektoratets hjemmeside www.sdir.no.

Nyttige forberedelser

Kontrollene kan gjøres mer effektivt om flere fartøyeiere velger å gå sammen. Det kan også være lurt å gå gjennom sjekklista på forhånd, for å se til at ting man selv kan sjekke er i orden før den offisielle kontrollen skal gjennomføres. For fartøy som mangler stabilitetsberegninger er det viktig å finne ut av om det finnes tegningsunderlag, og om det finnes stabilitetsberegninger fra før for samme type fartøy. Finnes det tegningsunderlag, og eventuelt også beregninger for et annet fartøy som kan brukes som grunnlag, vil dette kunne redusere tidsbruk og kostnader betydelig. Det viktigste er at man er tidlig ute og avtaler kontroll med et godkjent foretak slik at man unngår unødig driftsavbrudd avslutter Fureli og Eikje.