Det aktuelle skipet seilte under britisk flagg og det forhøyede svovelinnholdet ble avdekket ved bruk av målepistoler.  Prøvene vil bli sendt til grundig analyse før Sjøfartsdirektoratet avgjør om saken fører til overtredelsesgebyr for det aktuelle rederiet.

-Svovelinnhold i drivstoff er noe direktoratet har stort fokus på, av hensyn til miljøet, sier Alf Tore Sørheim, som leder underavdeling inspeksjon og beredskap.

Regelverket

Bakgrunnen for de nye reglene om svovel var et ønske om å få ned utslippene av svoveloksider i noen av de mest trafikkerte områdene i Europa. Det er antatt at reduksjonen fra 1,00 prosent til 0,10 prosent vil stanse veksten en har sett tilknyttet utslipp i disse områdene, hvor utslippene av svoveloksider fra internasjonal skipsfart har fordoblet seg fra 1990 til 2010.

De nye kravene til svovelinnholdet i drivstoffet har ført til økte kostnader for rederiene. Det er en betydelig prisforskjell mellom høysvoveldrivstoff (HSFO) og lavsvoveldrivstoff (LSFO), slik at en effektiv håndheving av reglene er viktig for å sikre like konkurransevilkår for næringen.