Målet om reduserte klimagassutslipp fra skip har ført til en økende interesse for bruk av ammoniakk som drivstoff. Men bruk av ammoniakk på skip skaper nye utfordringer, spesielt med tanke på sikkerhet.  

Ammoniakk er giftig og sikkerhetsbarrierer må etableres for å unngå lekkasjer. Et effektivt, trygt og gjennomførbart regelverk må ligge til grunn før dette nye drivstoffet kan bli et alternativ, skriver Grønt Skipfartsprogram en artikkel om håndboken Ammonia as a Marine Fuel Safety Handbook, som Sjøfartsdirektoratet har vært bidragsytere til.  

– Det å kunne veilede næringen i å ta i bruk nye, mer miljøvennlige løsninger og drivstoff, er svært viktig for Sjøfartsdirektoratet, da slike løsninger er vesentlig for at skipsfarten skal kunne oppnå sine klimamål og forpliktelser. Vi ser nå at ammoniakk får stadig mer interesse, og da er det viktig at vi bidrar med veiledning om hvordan dette kan tas om bord på en sikker måte, sier fungerende Sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.

Sikkerheten i fokus 

I håndboka gjennomgås hvordan bruk av ammoniakk som drivstoff påvirker skipets ulike arrangementer for bunkring, sikker lagring og sikker bruk om bord, og i sum hvordan passasjerenes og mannskapets sikkerhet ivaretas. 

– Arbeidet som er gjort gjennom Grønt Skipsfartsprogram for å utvikle ammoniakk håndboka, vil hjelpe aktører som vurderer å benytte ammoniakk som drivstoff til få litt grunnleggende veiledning og introduksjon i en tidlig fase av et eventuelt prosjekt. Håndboka gir nødvendigvis ikke alle svarene for hvordan en skal ta i bruk ammoniakk, men den belyser farer og utfordringer med ammoniakk og gir en veiledning i hvordan slike løsninger kan godkjennes om bord, sier Kolbjørn Berge, som er en av Sjøfartsdirektoratets representanter i arbeidsgruppa som har jobbet med håndboka.  

Håndboka er utviklet som en arbeidspakke for sikkerhets standardisering i GSPs pilotprosjekt «Ammoniakk som drivstoff i skipsfart»