Bakgrunn for konferansen

Konferansen "Flyttbare Innretninger" er et resultat av et tett samarbeide mellom Norges Rederiforbund (NR og DMU),  Petroleumstilsynet (Ptil), DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og Handelshøyskolen BI og har sitt utspring i behovet for oppdatering på HMS innenfor offshore flyttbare innretninger og har vært gjennomført i over 20 år.

Over årene har arrangementet i tillegg til å være en faglig arena og blitt en møteplass og treffpunkt for de som jobber i denne næringen. Denne arenaen gir et ypperlig utganspunkt for faglige oppdateringer og diskusjoner innenfor tema som er aktuelle for næringen samtidig som det legges til rette for nettverking.

Målgruppe

Målet for denne konferansen er primært ledende personell innenfor operatørselskaper, riggselskaper, myndigheter og leverandører med ansvar for blant annet drift, operasjon, prosjektering, konstruksjon med mer av flyttbare innretninger.

Foredragsholderne

Foredragsholderene er sentrale representanter og fagpersoner fra næringen, entreprenørskaper, fagforeninger, Petroleumstilsynet, oljeselskaper, riggselskaper og Sjøfartsdirektoratet.

Det legges opp til et aktivt engasjement fra deltakernes side, med spørsmål og diskusjon og med muligheter for nettverking i hyggelige omgivelser.

Mer informasjon om konferansen

Du kan lese mer og melde deg på konferansen på nettsiden på konferansens nettsider