ISM-sertifikatene har en gyldighet på fem år, og etter forskriftene må det foretas en revisjon underveis for å kontrollere at rederi og båt har tatt i bruk et system som fungerer og som utvikles kontinuerlig. Kravet gjelder fiskefartøy på 500 bruttotonn eller mer.

– Denne såkalte «mellomliggende revisjon» må gjennomføres mellom andre og tredje årsdag etter datoen da sertifikatet ble utstedt første gang, sier senioringeniør Anna Kari Rasmussen ved underavdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet.

Hun frykter at mange redere ikke har planlagt for at de må begjære revisjonene i god tid før det aktuelle «tidsvinduet» for revisjonene på ett år er omme. Innen den tid må revisjonene være gjennomført for at sertifikatet fortsatt skal være gyldig og fartøyet kunne seile.

Direktoratet har allerede mottatt en god del begjæringer, men det er fremdeles mange igjen. I fartøygruppen finnes det nærmere 400 fiskefartøyer.

 

SEND BEGJÆRING

– Hvordan skal dette gjøres i praksis?

– Reder begjærer revisjonene og oppgir ønsket dato og sted. Ut fra dette avtales det nærmere med revisjonsleder, som trenger omkring én dag på å gå gjennom fartøyets sikkerhetsstyringssystem (revisjonen). Dette gjøres på rederikontor og om bord på fartøyet, opplyser Rasmussen.

Hun minner også om at det skal være gjennomført internrevisjoner i henhold til kravene, fartøyet må være bemannet, ligge ved land og være i operativ stand under revisjonen. De kan derfor for eksempel ikke ligge på verksted og være ubemannet. Derfor er det viktig at tidspunktet avtales i god tid på forhånd slik at revisjonen kan tilpasses fartøyets drift.

 

GJENNOMGANG

– Hva gjøres under revisjonen?

 – Revisjonsleder har sjekklister som han går gjennom for rederi og båt. Dette omfatter blant annet dokumentgjennomgang og intervjuer med mannskap. Ut fra dette danner revisjonsleder seg en oppfatning av om sertifikatet fortsatt kan påtegnes og fornyes ut den opprinnelige gyldigheten på fem år, sier Rasmussen.

Under revisjonen vil revisjonslederen sjekke at alle elementene i sikkerhetssystemet følges og vi kommer til å se etter aktiviteter som beviser at systemet er i bruk og under utvikling. Dersom det finnes avvik, gis det en tidsfrist for å rette opp i forholdet. Ved alvorlige avvik kan fartøyet bli holdt tilbake og i verste fall få sertifikatet inndratt.

 – Reder gjør lurt i å sende inn begjæring om revisjon så tidlig som mulig i den aktuelle perioden. Sertifikatet vil uansett beholde den opprinnelig gyldighetsdatoen etter fem år, presiserer Anna Kari Rasmussen.