– Norske ferjer har høy teknisk standard, kompetent mannskap og rederier som tar sikkerhet på alvor.  Som tilsynsmyndighet er vi tett på næringen, og avvik følges opp, sier Håvard Gåseidnes, som er fungerende direktør for Avdeling fartøy og sjøfolk i direktoratet.

Han er glad for at aktører i næringen tar initiativ til å samle informasjon om arbeids- og levevilkår i næringen, et tema Sjøfartsdirektoratet jobber kontinuerlig med.

– Vi er i sluttfasen av en egen, stor undersøkelse som ser på maritim sikkerhet generelt.  Nå kan vi ta med oss resultatene fra begge undersøkelsene inn i vår årlige risikovurdering, sier Gåseidnes.

Sjøfartsdirektoratet har ikke mottatt rapporten som er laget for Norsk Sjøoffisersforbund, Sjømannsforbundet og LO, og kan derfor ikke kommentere detaljer i innholdet.

BEMANNINGSKRAV

I løpet av 2018 var det en økning i antall klagesaker knyttet til bemanningsfastsettelse på innenriksferger. Direktoratet inviterte derfor Sjømannsorganisasjonene og NHO til et møte før jul, der bemanning var et sentralt tema.  Dette er noe Sjøfartsdirektoratet følger opp videre.

Det er rederiene selv som har ansvar for at fartøyene deres er rett bemannet i forhold til oppgavene om bord. Før rederiet sender en søknad om bemanning av den enkelte ferjen til direktoratet, skal bemanningen ha blitt drøftet med de tillitsvalgte.

– Dersom det er tvil om dokumentasjonen kan direktoratet stille krav om at rederiet verifiserer dette, for eksempel gjennom en evakueringsøvelse. Vi godkjenner ikke en sikkerhetsbemanning som er i strid i med regelverket, eller om vi mistenker at sikkerheten ikke er tilstrekkelig, sier Gåseidnes.

Mer informasjon om bemanning av fartøy finner du her.