Etter sjøloven er det registrert eier i skipsregisteret som plikter å tegne forsikring som skal dekke ansvar ved utslipp av blant annet bunkersolje.

Havila Kystruten Operations AS ble 20. juni 2022 tilkjent tvangsbruk for og arrest i Havila Capella, og samtidig oppnevnt som bestyrer etter tvangsfullbyrdelsesloven paragraf 11-56.

Sjøfartsdirektoratet vurderer at dette i praksis betyr at Havila Kystruten Operations AS midlertidig overtar det ansvaret som følger med å eie Havila Capella. Det er derfor også de som både kan og skal tegne nødvendige forsikringer, og som kan få utstedt forsikringssertifikatene fra Sjøfartsdirektoratet.

– Vi er fornøyd med at saken nå er løst, og at skipet kan seile. Skipet har i dag fått de nødvendige forsikringssertifikatene, sier Thomas A. Bergh, underdirektør på avdeling inspeksjon, revisjon og beredskap.

Han legger til at det har vært et godt samarbeid og god dialog med Havila Kystruten og deres juridiske rådgivere i denne utfordrende saken.