Ballastvannkonvensjonen trer i kraft internasjonalt 8. september 2017. Da blir også den nye forskriften om håndtering av ballastvann gjeldende i norsk rett. Etter flere runder med forhandlinger ble implementeringen av rensekravene endelig fastsatt av IMOs miljøkomite 7.juni.

Skip bygget etter 8. september 2017 må følge rensekravene etter konvensjonens regel D-2 fra konvensjonen trer i kraft, mens innfasingsfristene for eksisterende skip i større grad bli differensiert.  Dette sikrer full global implementering av ballastvannrensesystem innen 8. september 2024.

For eksisterende skip skal rensekravene innfris ved første fornyelse av IOPP- sertifikatet (sertifikat for hindring av oljeforurensning) etter 8. september 2017. Dagens avklaring av innfasingen av rensekravene i D-2 vil også ha betydning for den norske forskriften, og innfasingstidpunktene må justeres i henhold til dette. Sjøfartsdirektoratet vil komme tilbake til dette ved fastsettelsen av forskriften.

Slik blir innfasingen av rensekravene

  • Innfasingen av rensekravene i regel D-2 knyttes til den individuelle datoen da skip må ha installert ballastvannrensesystem.
  • Skip som bygges 8. september 2017 eller senere skal oppfylle rensekravene fra konvensjonen trer i kraft. På dette punktet er det ikke gjort endringer.
  • Eksisterende skip som har fornyet IOPP-sertifikatet i perioden 8. september 2014 – 7. september 2017, skal følge rensekravene senest fem år etter denne fornyelsen. Skip som fornyer IOPP-sertifikatet i tidsrommet 2014-2017, kan ikke ved å fornye IOPP-sertifikatet før 8. september 2019 utsette tidspunktet for når skipet skal følge rensekravene.
  • Skip som fornyer IOPP-sertifikatet 8. september 2019 eller senere, skal oppfylle rensekravene fra denne dato for fornyelsen.
  • Skip som skal fornye IOPP-sertifikatet i perioden 8. september 2017 – 7. september 2019 skal følge rensekravene i regel D-2 ved den neste fornyelsen av IOPP.
  • Innen 2024 skal alle skip oppfylle rensekravene i regel D-2.
  • Skip som ikke har krav om IOPP- sertifikatmå oppfylle rensekravene i D-2 innen 8. september 2024.

 

Ballastvannkonvensjonen gjennomføres i norsk rett i en egen forskrift, denne er nå på høring.