Etter utbruddet av koronaviruset (COVID-19) har Sjøfartsdirektoratet mottatt en rekke henvendelser fra rederier og anerkjente organisasjoner (RO-er) knyttet til ISM-sertifisering. 

Hvem gjelder dette? 

Denne meldingen gjelder for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy som har krav om ISM-sertifikat.  

Hva omfattes av utsettelsen? 

Henvendelsene omfatter gjennomføringen av lovpålagte ISM-revisjoner jf. § 4 (herunder førstegangsrevisjon, mellomliggende revisjon, årlig revisjon og fornyelsesrevisjon) og ISM 12.1 Internrevisjon for fartøy og rederi.  

FOR-2014-09-05-1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger 

 

Periodisk revisjon eller fornyelsesrevisjon av ISM-sertifikater 

Sjøfartsdirektoratet har vedtatt at for rederi og fartøy der tidsvindu for periodisk revisjon eller fornyelsesrevisjon av ISM-sertifikater som utløper før 12. juni 2020, gis en forlengelse på 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet. 

 

For internrevisjoner, ISM 12.1 

Internrevisjon av DOC/SMC med tidsvindu innen 12. juni 2020 får en forlengelse på 3 måneder. 

Ved overskridelse av tolvmånedersintervall for internrevisjon skal dette registreres i avvikssystemet og behandles iht. selskapets interne prosedyre for avviksbehandling.