– Vi fokuserer daglig på å redusere ulykkestallene. De er for høye, og sammen må vi jobbe for å redusere dem. Forebyggende arbeid og tilsyn med rett fokus, er viktige verktøy for å redusere ulykkestallene. Det pågående arbeidet med en nullvisjon der ingen skal miste livet, eller bli hardt skadet, vil også være viktig fremover. Ofte kunne enkle tiltak ha spart liv, og vårt mål er å jobbe for at lærdom settes i system og overføres, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Som man kan se av tabellen under, skjedde det en markant økning fra 2020 til 2021 i innrapporterte hendelser. Det kan skyldes både en reell økning i antall ulykker og nestenulykker, men også bedre rutiner og sikkerhetskultur i forhold til rapportering.

For eksempel kan bedre rapporteringsrutiner for fiskefartøy skyldes at det for noen år siden kom krav om ISM for de største fartøyene og krav om et sikkerhetsstyringssystem for de mindre.

Uansett ser vi at det forekommer stabilt mange ulykker om en sammenligner 2021 og 2022.

Figur 1: Utvikling i antall ulykker og nestenulykker, 1. halvår 2018 – 2022. 

Skips og personulykker

Av de 317 ulykkene i første halvår var 182 skipsulykker, mens 135 var personulykker. Det har vært en liten økning i antall skipsulykker sammenlignet med 2021, mens vi har en nedgang i antall personulykker.

Utvikling i antall skips - og personulykker, 2016 – 2021

Skipsulykker

Lasteskip er den fartøygruppen med flest ulykker 1. halvår 2022, men om en sammenligner antall ulykker per aktive norske fartøy ser bildet noe annerledes ut. Det var 14 ulykker per 1000 aktive fiskefartøy, 25 ulykker per 1000 aktive lasteskip, og 74 ulykker per 1000 aktive passasjerskip. 

Utvikling i antall ulykker per fartøygruppe 

Fordelingen mellom fartøyskader

Fartøyskader fordelt på ulykkestyper.

Forlis

Forlis inntreffer i all hovedsak på mindre fartøy. Av de i alt 8 hendelsene i 2022, var 7 på fartøy under 15 meter. Det siste forliset skjedde med et lasteskip over 24 meter.

Til tross for at antall forlis har gått ned i 1. halvår av 2022 sammenlignet med 2021 ligger fortsatt antallet helt på gjennomsnittet sammenlignet med 2018-2022.

4 av hendelsene var tilknyttet fiskefartøy, mens fire lasteskip forliste.  

7 av forlisene skjedde som følger av kantring. En av kantringene, på et fiskefartøy under 15 meter førte til at to personer omkom. En person ble skadet under en kantring på et fiskefartøy under 15 meter. Ingen ble skadet på de seks andre forlisene.

Personskader og omkomne

Sjøfartsdirektoratet har registrert 153 rapporteringspliktige personskader i 2022, hvor 135 skyldes arbeids- og personulykker, mens 18 skyldes skipsulykker. I tillegg er det registrert 98 mindre alvorlige personskader som ikke regnes som rapporteringspliktige og som ikke har medført vesentlig arbeidsfravær. Disse hendelsene registreres som nestenulykker hos Sjøfartsdirektoratet.

Personskader

Det er en klar overvekt av støt/klemskader og fall om bord blant de hendelsene som blir rapportert inn:

Personskader, 1. halvår 2018-2022

Omkomne

Det er registrert fire omkomne i forbindelse med arbeid på næringsfartøy i 1. halvår 2022, mot seks året før. Gjennomsnittlig antall omkomne for de fem foregående årene er fem.

Blant de fire omkomne var to av disse knyttet til arbeidsulykker, mens to var knyttet til en kantring. To omkom på fiskefartøy, mens de to resterende involverte lasteskip. Vi har ikke registrert omkomne på passasjerskip siden 2017. Alle hendelsene 1. halvår i 2022 er oppsummert i tabellen under.

 

Antall omkomne

Fartøytype

Beskrivelse

Arbeidsulykke, fall

1

Lasteskip

Fall over bord, person havnet i klem mellom fartøy og merd.

Arbeidsulykke, fall

1

Lasteskip

Fall over bord, person savnet og antatt omkommet.  

Kantring

2

Fiskefartøy

Fartøy funnet med slagside, to personer omkommet.

Omkomne næringsfartøyulykker, 1. halvår 2022.