På vegne av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet, i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, sendt forslag til forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2022/91, forordning (EU) 2022/92, forordning (EU) 2022/90 og forordning (EU) 2022/89 på høring. 

Høringen gjelder endring av forurensningsforskriften kapittel 20 for å gjennomføre forordninger (EU) 2022/89, (EU) 2022/90, (EU) 2022/91 og (EU) 2022/92 som er underlagt EUs nye skipsavfallsdirektiv (EU) 2019/883.

De foreslåtte endringene innebærer at krav knyttet til lagringskapasitet på skip, tilsyn med skip og kriterier for redusert gebyr spesifiseres. I tillegg har direktoratene foreslått å ta inn en egen bestemmelse som presiserer myndighetenes forpliktelser til å rapportere mengde oppfisket avfall til EU-kommisjonen.

Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet forslag til endringer i forurensningsforskriften og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger for å gjennomføre det nye skipsavfallsdirektivet, som har vært på offentlig høring fra 7. oktober 2021 til 7. januar 2022.

For mer informasjon om høringen, se Miljødirektoratets nettsider: Forslag til endring i forurensningsforskriften kapittel 20 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

De ovennevnte forordningene ble vedtatt av EU-kommisjonen 21. januar 2022 og spesifiserer krav knyttet til følgende bestemmelser i det nye skipsavfallsdirektivet: artikler 7 (4), 8 (5b), 8 (7), 10 og 11. Siden rettsaktene er EØS-relevante, og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Vi gjør oppmerksom på at innholdet i forordningene på nåværende tidspunkt ikke kan endres fordi hensikten er at bestemmelsene skal gjelde likt i hele EU/EØS. 

Høringsuttalelser må sendes innen 15. august 2022.

Eventuelle kommentarer skal sendes til Miljødirektoratet via deres nettsider, ikke til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlige for alle interesserte.