I løpet av oktober måned ble det foretatt 87 tilsyn på skip i Norge og på norskregistrerte skip i utlandet. 23 av tilsynene har resulterte i enten pålegg om utbedringer, eller avdekking av forhold som kan føre til overtredelsesgebyrer.

- Dette viser at det gir resultater når flere etater jobber sammen, også på tvers av landegrenser. Dette er også første gang at Sjøfartsdirektoratet har gjennomført så mange tilsyn rettet mot mulige miljøovertredelser i en konsentrert periode. Når vi og neste år setter fokus på miljø så vil det nok også vise igjen både på tilsynsaktivitet og funn knyttet til dette, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Les også: Samlet kreftene i internasjonal miljørettet tilsynsaksjon

17 pålegg relatert til søppel

Under den internasjonale tilsynsaksjonen ble det i Norge gjennomført 23 svovelkontroller, hvorav en er meldt inn som mulig brudd på svovelreglene. Dette kan resultere i overtredelsesgebyr dersom mistanken om brudd på svovelregelverket bekreftes gjennom prøver som er tatt under kontrollen.

Det ble også foretatt 45 søppel-inspeksjoner, og her ble det gitt hele 17 pålegg relatert til søppelhåndtering (MARPOL-vedlegg 5). Videre ble det avdekket fire ulovlige utslipp av olje fra skip i oktober, samt et utslipp fra en offshore-installasjon. Utslippenes størrelse varierte fra noen få liter og opp til 500 liter marin diesel som det største. To av disse sakene er av en slik karakter at det vurderes ileggelse av sanksjoner ovenfor rederiet.

Har gitt resultater

- Vi har hatt et godt samarbeid på tvers mellom Sjøfartsdirektoratet, Miljødirektoratet, Kystverket og Kystvakten, noe som en ser gjennom våre tilsyn har gitt resultater. Nå gjenstår det å følge opp de påleggene som er gitt, samt behandle sakene knyttet til mulige overtredelsesgebyr, sier seniorrådgiver Kjetil B. Sørensen, som også er Norges koordinator inn mot INTERPOL i aksjonen «30 days at sea».

Aksjonen «30 days at sea» har hatt spesielt fokus på ulovlig eksport av skip, søppelhåndtering om bord i skip, svovelinnhold i drivstoff og annen forurensningsproblematikk.