-Det er gledelig å se at antall norske sjøfolk som det ble krevd refusjon for i NIS i 2017 har doblet seg sammenlignet med 2013 og 2014. Vi skulle gjerne sett samme positive utvikling i NOR, men der spiller nok og krisen i offshoresektoren mye inn og bidrar til en nedgang fra 2015 og frem til 2017, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Mens det i 2013 og 2014 ble krevd refusjon for henholdsvis 544 og 444 norske sjøfolk i NIS, ble det i 2016 og 2017 krevd refusjon for 1101 og 1336 norske sjøfolk. For NOR viser tallene en nedgang fra 9759 norske sjøfolk i 2015 til 8353 sjøfolk i 2017.

- Det var en enormt vanskelig periode for hele næringen i de årene, og jeg tror nedgangen i norske sjøfolk hadde vært mye større hvis vi ikke hadde fått den tilskuddsordningen som den er blitt i dag, sier Lars Inge Vatnem som er seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

Selv om noen av skipene som er registrert inn i NIS de siste årene kommer fra NOR, kommer hovedtyngden fra andre flagg. Dette mener Sjøfartsdirektoratet er positivt for Norge som nasjon og øker mulighetene for å beholde norsk maritim kompetanse. Endringene i tilskuddsordningen de siste årene har også bidratt til å sikre flere norske maritime arbeidsplasser.

Direktør i Sjøoffisersforbundet, Hans Sande, sier i en kommentar til Skipsrevyens omtale av tallene at det er positivt at hovedtyngden av innflagging til NIS kommer fra utenlandsk flagg.

- Det er positivt at vi ved å få likeverdige refusjonsordninger på NIS så har vi greid å opprettholde sysselsetningen på nivå med 2014-2015, sier Sande til Skipsrevyen.

- Spesielt positivt er det at man klarer å opprettholde flerbruksskipene og man ser at Deep sea kommer inn med 462 personer. I tillegg er det positivt at kravet om opplæringsstillinger på skip i refusjonsordningen bidrar til at flere får læreplass når antall skip øker. Når det gjelder nedgangen for offshoreflåten i NOR så skyldes det hovedsakelig at det er et stort antall skip i opplag, 25 % av de skipene som ligger i opplag er NOR-skip.