Fartstid skal nå regnes time for time

  • Publisert: 08.07.2016

Fra 1. juli 2016 er det gjort endringer i regelverket for beregning av fartstid.

Endringen innebærer at opptjening av fartstid regnes fra «time til time», og ikke fra «dag til dag» slik ordningen var før. Endringen medfører at sjøfolk får godskrevet alle timene de har arbeidet.

Det nye regelverket regulerer ikke hvordan fartstid skal være opptjent, eller når denne skal være opptjent, men kun hvordan antall godkjente fartstidsdager beregnes.

Timene blir regnet om til fartstidsdager etter formelen D = (x/1867) * 365,  der «D» står for fartstidsdager,  «x» står for timer og 1867 er antall timer i basisårsverk basert på 8-timers dag.

Det nye regelverket blir brukt i behandlingen av alle søknader om personlige sertifikat etter 1. juli 2016. Dette skjer uavhengig av om søknaden kom inn til Sjøfartsdirektoratet før 1. juli 2016, og uavhengig av når fartstiden er opptjent.

Regelverksendringen har imidlertid ikke direkte tilbakevirkende kraft. Søknader som er avgjort gjennom avslag fattet før 1. juli bli ikke behandlet på nytt.

Søkere som har fått avslag på tidligere søknad kan sende inn ny søknad som vil bli behandlet etter det nye regelverket.

Dokumentasjon av arbeidstid

Ved innføring av nytt søknads- og saksbehandlingssystem i Sjøfartsdirektoratet i 2013, ble det mulig for rederiene å rapportere fartstid elektronisk via Altinn på den enkelte skipsarbeider.

Dette innrapporteringen baserer seg på «dag til dag», slik regelverket var frem til 1. juli 2016. Noen rederi har tilpasset sine personalsystem slik at fartstid blir rapportert automatisk ved lønnskjøring hver måned.

Ved omlegging av regelverket den 1. juli, vil slik innrapportering ikke være fullt ut tilfredsstillende da denne bare rapportere fartstid dag for dag, og ikke tar hensyn til hvor mange timer skipsarbeideren jobber ombord pr. dag.

Den som søker personlig sertifikat må derfor dokumentere arbeidstiden om bord pr. dag.

Slik dokumentasjon kan gjøres på en av følgende måter:

  1. Attest fra rederi, der faktisk antall dager ombord, samt arbeidstid pr. dag (normalarbeidstid).
  2. Utskift av «Activity report» for aktuelle sjømann, samt en attest fra rederi der arbeidstid pr. dag (normalarbeidstid) dokumenteres.
  3. Om rederiet har system for elektronisk rapportering via Altinn, kan dette fortsatt benyttes, men dette dokumentere jo bare faktisk antall dager om bord, så da må sertifikatsøker, i tillegg, dokumenter en attest fra rederi der arbeidstid pr. dag (normalarbeidstid) dokumenteres.
  4. Kopi av fartsoppgave i Sjøfartsbok* sammen med en attest fra rederi der arbeidstid pr. dag (normalarbeidstid) dokumenteres.

 *Ved dokumentasjon av fartstid med kopi av fartsoppgave i sjøfartsbok vil mønstringstid over 90 dager bli delt på to, for å finne faktisk antall dager ombord etter et 1:1 system. Om en søker har faktisk tid om bord som strekker seg utover 90 dager, må dette dokumenters med attest fra rederi. 

Overtid:

Om rederiet har oversikt over antall overtidstimer, kan disse summeres og oppgis som en tilleggsopplysning i attesten.

Det er  § 16 i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk, som er endret.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen