NÆRINGSFARTØY: Over en femårsperiode har antall omkomne i årets seks første måneder gått ned, fra åtte i 2020, seks i 2021, fem i 2022 og tre i både 2023 og 2024.

Konstituert sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.
Konstituert sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Det er positivt at tallene har gått ned, men tre omkomne første halvår er fortsatt tre for mange. Vi jobber mot null omkomne til havs, enten man har sjøen som levebrød eller fritidssyssel. Nullvisjonsarbeidet pågår nå for fullt her i Sjøfartsdirektoratet. Oppdraget fra regjeringen er å utvikle en handlingsplan med konkrete tiltak for å få ned dødstallene til sjøs, sier konstituert sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

De tre som har omkommet til nå i år var alle tilknyttet norske skip, og alle døde som følge av fallulykker.

To falt i sjøen under arbeid på fiskefartøy, henholdsvis i forbindelse med grunnstøting og garnsetting. Den tredje falt ned i lasterommet på et lasteskip.

Færre ulykker og grunnstøtinger

Det er registrert i alt 586 hendelser på næringsfartøy første halvdel 2024, 48 prosent nestenulykker og 52 prosent ulykker. Antall nestenulykker har økt noe mens antall ulykker er redusert med 32, fra 304 til 282.

De 282 ulykkene er jevnt fordelt med 134 personulykker og 148 skipsulykker. Sammenlignet med samme periode i 2023 ser vi en nedgang i begge segmenter.

Lasteskip står for omtrent halvparten av ulykkene, og er den fartøygruppen med flest ulykker første halvår. Resten av ulykkene er jevnt fordelt mellom fiskefartøy og passasjerskip.

Antall grunnstøtinger første halvår er redusert med 35 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. Ser man på gjennomsnittet for de siste fem årene ligger antall grunnstøtinger i årets seks første måneder 17 prosent lavere.

Vi ser også en nedgang i antall branner og kollisjoner, men en økning når det gjelder miljøskader og maskinhavari.

Personskader

Sjøfartsdirektoratet har registrert 145 rapporteringspliktige personskader første halvår i 2024, fordelt på 134 arbeids- og personulykker og 11 skipsulykker.

I tillegg er det registrert 110 mindre alvorlige personskader som ikke regnes som rapporteringspliktige, og som ikke har medført vesentlig arbeidsfravær. Disse hendelsene registreres som nestenulykker hos Sjøfartsdirektoratet.

Sammenligneet med årets seks første måneder i 2023, er det til nå i 2024 registrert 36 færre hendelser. Det tilsvarer en reduksjon på 20 prosent.