I 2016 har Sjøfartsdirektoratet registrert 446 ulykker, mot 499 i 2015. Tilsvarende har direktoratet registrert syv dødsfall, og 16 forlis i 2016, mot henholdsvis ni dødsfall og 22 forlis i 2015.

– Det er positivt at tallet på ulykker går ned totalt, og det jobbes godt med dette i både næringen og direktoratet. Gode rutiner for sikker drift reduserer risikoen for ulykker, og vi i Sjøfartsdirektoratet har valgt sikkerhetsstyring som vårt fokusområde for 2017. Vi håper det arbeidet vil ha en positiv effekt påulykkesstatistikken videre, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

 Dessverre er det en økning i antall omkomne på mindre fiskefartøy. Fem av i alt syv dødsfall har skjedd på fiskefartøy under 15 meter i 2016, mot bare én hendelse i 2015.

– Fiskefartøy er en fartøygruppe hvor vi historisk sett har hatt mange dødsulykker, og vi har stort fokus på ulykkesforebyggende arbeid rettet mot fiskeflåten. Målet er at alle fiskere skal komme seg trygt hjem, sier Akselsen.

Skipsulykker

Grunnstøtinger og kontaktskader utgjør en stor andel av skipsulykkene. Av de i alt 235 skipsulykkene i 2016 utgjør grunnstøtinger omlag 42 prosent, mens kontaktskader utgjør omlag 15 prosent. Den tredje mest hyppige skipsulykketypen i 2016 er brann, med omlag 11 prosent av hendelsene. Sammenlignet med 2015 har andelen grunnstøtinger økt noe, mens andelen kontaktskader har blitt redusert.

De 235 skipsulykkene har medført til sammen 248 fartøyskader. Grunnen til at antallet fartøyskader er høyere enn antallet ulykker er fordi noen ulykkestyper (f.eks. kollisjoner) medfører skader på mer enn ett fartøy.

 

Færre forlis

Vi har hatt en nedgang i antall forlis sammenlignet med fjoråret. Mens det i 2015 var registrert 22 forlis, har vi i 2016 registrert 16 slike hendelser. Den siste femårsperioden har det i snitt skjedd 15 forlis i året.

Blant forlisene i 2016 har vi ett passasjerskip, fem lasteskip, og ti fiskefartøy. Tolv av fartøyene var under 15 meter, mens de resterende fire var over 15 meter. Vi har registrert en dødsulykke som følge av forlis i 2016. Dette gjaldt fiskebåten Kristine som forliste i Reisafjorden i Nord-Troms.

 

Personskader

I 2016 har Sjøfartsdirektoratet registrert 232 personskader, hvorav 18 stammer fra skipsulykker, mens de resterende 214 stammer fra arbeids og personulykker. Dette er en nedgang på omlag 30 skader, sammenlignet med gjennomsnittet de siste fem årene.

Av de i alt 232 personskadene utgjør omlag 41 prosent støt eller klemskader, mens 33 prosent utgjør fall om bord. I 2016 har vi registrert i alt seks fall til sjø hendelser, hvorav fem av disse skjedde på fiskefartøy, mens den siste hendelsen skjedde på et lasteskip.

Av de 232 personskadene medførte syv dødsfall. Dette er en nedgang på to omkomne sammenlignet med 2015. De syv dødsfallene skyldes fem tilfeller av fall til sjø, og ett tilfelle av fall om bord. Det siste dødsfallet skjedde i forbindelse med et forlis, hvor hendelsesforløpet fortsatt er uavklart.

Seks av de i alt syv dødsfallene skjedde på fiskefartøy. Det siste dødsfallet skjedde på et lasteskip. Alle fiskefartøyene var norskregistrerte, og alle de omkomne ombord på disse var norske statsborgere. Lasteskipet var registrert i Antigua og Barbuda, og personen som omkom her var filippinsk statsborger.

 

Miljøutslipp

I 2016 har vi registrert 24 hendelser som har medført miljøutslipp. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2015, hvor vi registrerte 25 slike hendelser. Av de i alt 24 hendelsene vi registrerte i 2016, skjedde fire i forbindelse med andre ulykker (grunnstøting, kontaktskade, og to lekkasjer), mens de resterende 20 hendelsene omhandlet utslipp til omgivelsene. Majoriteten av fartøyene med miljøutslipp var norske (20), mens fire var utenlandske.

De fleste utslippene i 2016 var mindre utslipp av forskjellige oljeprodukter opp til 2500 liter i størrelse. Vi har også registrert to større utslipp, ett utslipp på mellom 7-8 m3 av OBM (oil based mud), og ett tilfelle av om lag 50 m3 syre som har havnet på dekk. Deler av dette er blitt pumpet over bord som følge av en beredskapsprosess.