I praksis betyr dette at rederi/fører skal begjære tilsyn i god tid innenfor forfallsdato. I samarbeid mellom rederi/fører, RO og direktoratet, vil det bli vurdert om tilsyn og sertifisering kan utsettes eller gjennomføres innenfor ordinær sertifikatdato. 

Dette gjelder for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy og lasteskip 8-15 meter som har fartøyinstruks. 

Bakgrunn

Etter utbruddet av koronaviruset (sykdommen covid-19) i 2019 har Sjøfartsdirektoratet lagt til rette for utsettelse av tilsyn og sertifikater. Dette omfatter forespørsler om forlengelse av lovfestede sertifikater eller utsatte frister for bunntilsyn som et resultat av utilgjengelige tørrdokkfasiliteter. 

Reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, er fremdeles og skaper problemer med å skaffe inspektører når det er behov. I tillegg er det flere verft som ikke kan ta imot fartøy. Dette gjelder både bestilte og planlagte tilsyn i tørrdokk. 

Basert på de nevnte forholdene vurderer Sjøfartsdirektoratet at covid-19-utbruddet fremdeles er en force majeure-situasjon. 

Det er viktig for Sjøfartsdirektoratet er at skip som er registrert i NOR eller NIS, i størst mulig grad ikke skal være ute av drift på grunn av utgåtte sertifikater forårsaket av situasjonen med covid-19,  samtidig som fartøyene til en hver tid er i forskriftsmessig stand samt at de bemannes og opereres etter gjeldende krav. 

Forlengelse av sertifikater

Rederiene er til enhver tid ansvarlig for at fartøyene er i forskriftsmessig stand. Alle mulige tiltak bør iverksettes for å sikre at lovfestede sertifikater forblir gyldige. God dialog mellom tilsynsmyndighet og rederi er viktig for å sørge for dette. Sjøfartsdirektoratet vil sammen med det enkelte rederi bidra til å finne gode løsninger dersom det skulle oppstå utfordringer relatert til fartøysertifikater. 

Tilsynserklæringer knyttet til maritime elektriske anlegg, utstedt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, behandles på samme måte etter RSV 04.2021. 

Instrukser til RO-er

Alle mulige tiltak bør iverksettes for å sikre at lovfestede sertifikater forblir gyldige. God dialog mellomtilsynsmyndighet og rederi er viktig for å sørge for dette. 

Dersom RO og andre med delegert myndighet ikke har muligheten til å gjennomføre nødvendig tilsyn på grunn av coronasituasjonen- ref. punkt 2 - vil ordningen beskrevet i IC 06/2020 være gjeldende. 

RO må holde oversikt over alle forlengelser slik at nødvendige tilsyn og sertifiseringer blir gjennomført når aktuelle nye tidsfrister går ut. 

Instruks til andre med delegert myndighet og tjenesteleverandører

Utvidelsen vil også gjelder for sertifikater gitt av: 

  1. Andre med delegert myndighet 
  2. Tjenesteleverandører (service providers) til administrasjonen eller RO-er. 

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til Godkjente kontrollforetak, tjenesteleverandører som sertifiserer redningsutstyr, brannslokkingsutstyr, med flere. 

Dokumentasjon og informasjon

Dokumentasjon på utsatt sertifikatdato skal oppbevares ombord og kunne fremvises for f.eks havnestatskontroll. 

Sjøfartsdirektoratet vil informere IMO og relevante parter, f.eks. havnestater, om avgjørelsen over. 

 

Ordningen er beskrevet i RSV 04-2021 samt IC 6/2020.