– Kolbjørn Berge var vårt innspill da vi fikk spørsmål om å stille med vår kompetanse i den maritime strategigruppen. Dette blir et viktig arbeid og Sjøfartsdirektoratet har mye å bidra med. Jeg er trygg på at vår representant i gruppen vil gjøre en god jobb, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Strategigruppen skal utarbeide forslag til en helhetlig, samlet og godt forankret strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. Strategien skal gi en særlig gjennomgang av teknologi og forskningsmuligheter knyttet til grønn skipsfart og digitalisering. Forslaget skal gi strategisk retning og overordnede vurderinger, og ikke fremme konkrete bevilgningsforslag.

Med maritim næring menes i denne sammenheng rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og andre flytende fartøy. Det inkluderer også fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer, herunder havbruk, fiskeri, offshore olje og gass og offshore fornybar energi, samt kompetanseoppbygging i forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.

– Dette blir et spennende prosjekt å delta i på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Vi har mye kompetanse og erfaring innen det å tilrettelegge for innovasjon og nye løsninger i den maritime næringen, sier Kolbjørn Berge, ansvarlig for grønn skipsfart i Sjøfartsdirektoratet.

I forbindelse med oppnevningen av strategiutvalget skriver næringsministeren at: «Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling til en fremtid med digitalisering og krav til gradvis mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp. Det vil stille krav til teknologi, kunnskap og kompetanse. Dette er temaer jeg ønsker belyst i en ny oppdatert Maritim21-strategi.»

Disse inngår i strategigruppen:

 • Ingrid Schjølberg (NTNU) som leder
 • Roar Os Aadland (Norges Handelshøyskole)
 • Liv Reidun Grimstvedt (Høgskulen på Vestlandet)
 • Bjarte Hoff (Universitetet i Tromsø)
 • Tuva Flagstad-Andersen (DNV)
 • Gunvor Ulstein (Ulsmo AS)
 • Sonja Hansen (Corvus AS)
 • Glen Bradley (Rostein AS)
 • Ingrid Kylstad (ZeroLab by Torvald Klaveness)
 • Nina Rasmussen (Fiskebåt)
 • Marius Gjerset (Zero)
 • Lars Gørvell-Dahll (Norsk Industri)
 • Olav Lie (LO)
 • Kolbjørn Berge (Sjøfartsdirektoratet)

Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Innovasjon Norge vil få status som faste observatører i strategigruppen.