Per 31. desember 2020 krever EUs forordning om gjenvinning av skip at alle eksisterende EU/EØS-flaggede skip og ikke-EU/EØS-flaggede skip som anløper en EU/EØS-havn eller ankerplass, skal ha om bord en oversikt over farlige stoffer (IHM) med tilhørende sertifikat eller samsvarserklæring. Denne forordningen er gjennomført i Norge i forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger.

EU-kommisjonen har mottatt rapporter fra næringen om at Covid-19-restriksjoner har ført til betydelige problemer med å kartlegge skip og få sertifisert IHM-ene. Stengningstiltakene og de utbredte reisebegrensningene som ble introdusert for å kontrollere Covid-19 har angivelig forhindret mange rederier (eller deres leverandører) fra å utarbeide IHM i første omgang, men også hindret flaggstatsinspektørene og anerkjente organisasjoner (RO) i å verifisere og sertifisere IHM-ene.

Som en konsekvens får mange skip kanskje ikke den nødvendige sertifiseringen innen fristen 31. desember 2020.

 

Generelle retningslinjer

Som et grunnleggende prinsipp ligger hovedansvaret for overholdelse av IHM-relaterte forpliktelser hos rederiet, og myndighetene i EU/EØS’ havnestater har ansvaret for å overvåke overholdelsen av disse juridiske forpliktelsene.

Det kan likevel være nødvendig å ta hensyn til de ekstraordinære omstendighetene knyttet til Covid-19-krisen i håndhevelsen av disse forpliktelsene fra medlemsstatene, der forpliktelsene midlertidig ikke er mulig eller for vanskelig. EU-kommisjonen har i den forbindelse kommet med retningslinjer for hvordan havnestatsmyndighetene bør forholde seg til regelverket etter 31. desember 2020.

Ved håndhevelsen av skipsgjenvinningsregelverket anbefales det at EU/EØS’ havnestatsmyndigheter i en begrenset periode på 6 måneder (dvs. til 30. juni 2021) bruker et visst skjønn i bestemte situasjoner. Informasjon om de aktuelle situasjonene finner du her.

 

Se full tekst fra EU her: Guideline for håndheving av IHM etter 31.12.2020

Ytterligere informasjon om IHM-sertifisering finner du også på våre nettsider