Hentet fra Navigare
Den 30. desember 2015 ble deler av overbygget på COSL Innovator truffet av en bølge under en vinterstorm. Riggen lå på det tidspunktet i sikkerhetstilstand. Det betyr at riggen ligger høyere i sjøen slik at avstanden mellom undersiden av dekksboksen på riggen og vannflaten er større enn i normal operasjon. I denne tilstanden skal riggen ikke kunne få skader fra bølger, selv om bølgene er av en størrelse som kun inntreffer, statistisk sett, én gang i løpet av 100 år.

 

Resultatet av bølgeslaget på COSL Innovator ble likevel at 17 vinduer ble slått inn og det ytre skottet ble deformert. Det ble omfattende skader i lugarer og større mengder vann inne i riggen. Én person omkom og fire personer ble lettere skadet i ødeleggelsene. Ut fra skadeomfanget kunne konsekvensene blitt betydelig verre med veldig små endringer av omstendighetene.

 

IKKE UNDER NORSK FLAGG

 

Sjøfartsdirektoratet har ikke myndighet ovenfor COSL Innovator siden den ikke har norsk flagg, men gjorde mer inngående kontroll av dokumentasjonen på norskflaggede innretninger etter hendelsen for å prøve å forstå det som hadde skjedd. Det vi fant av relevans ble kommunisert til Petroleumstilsynet (Ptil), som har gransket ulykken.

 

Det som var høyst relevant for denne saken var analyser av dekkets avstand til vannflaten, eller sagt på en annen måte: Avstand fra bølgetopper til dekksboks. Dette blir i næringen omtalt som air gap-analyser. En slik analyse skal dekke alle relevante værforhold innretningen kan bli utsatt for ute på havet. Og det skal analyseres nøye bevegelseskarakteristikken til innretningen relativt til bølgene. Air gap skal da logges på alle relevante punkter på innretningen for å fange opp konservative air gap-målinger for hele riggen under ekstreme værforhold.

 

NYE VEILEDNINGER

 

På bakgrunn av funnene i granskningsrapporten Ptil publiserte den 30. mai 2016, har det blitt sett i verk en rekke nye tiltak. Det har blitt sett på gjeldende regelverk, og en konkluderte med at sikkerhetsnivået på kravene er tilstrekkelig, men at veiledningene til hvordan en skal gjøre kompliserte analyser hadde forbedringspotensial. Sjøfartsdirektoratet, Ptil og DNV GL har hatt dialog rundt dette, og DNV GL har laget nye veiledninger: Offshore Technical Guideline (OTG) 13 og 14. Disse ble sendt ut på høring 23. september 2016.

 

– Sjøfartsdirektoratet er tilfreds med resultatet av arbeidet til DNV GL, sier Åse Waage, som leder Sjøfartsdirektoratets underavdeling Flyttbare innretninger.

 

BER OM NY DOKUMENTASJON

 

Sjøfartsdirektoratet sendte 28. september 2016 ut et brev til rederiene med norskflaggede halvt nedsenkbare rigger der vi oppfordret til innsending av ny dokumentasjon på air gap, enten ved grundige modellforsøk i henhold til OTG 13 og 14, eller analyser gjort i henhold til OTG 13.

 

Rigger som etter disse nye vurderingene kan dokumentere positivt air gap trenger da ikke å foreta seg noen ytterligere tiltak. Dersom dokumentasjonen viser negativt air gap, altså negativ klaring mellom dekk og bølgetopp, må rederiet dokumentere tilstrekkelig styrke for å tåle de påkjenninger innretningen blir utsatt for. Sjøfartsdirektoratet har i denne sammenheng gitt tre måter å dokumentere dette på:

 

  • Grundige modellforsøk gjort i henhold til siste retningslinjer fra OTG-14.

 

  • Prediksjon av laster ved analyser gjort i henhold til OTG-14.

 

  • Dersom negativt air gap er mindre enn fire meter kan det midlertidig aksepteres at kun eventuelle vinduer eller lysventiler i en sone på opp til 1,5 meter over eksponert område for direkte bølgeslag fjernes (glass og innfestninger som har dokumentert og testet tilstrekkelig kapasitet i forhold til maksimale belastninger gitt av DNVGL-OTG-14 vil kunne beholdes). Den midlertidige aksepten blir for de to første vintersesongene.

 

  • I tillegg må Sjøfartsdirektoratet ha en aksept fra MOU-klasseinstitusjon på at det er utført en kartlegging av alle potensielle svake punkter i området eksponert for bølgeslag.

 

FORESLÅR FORSKRIFTSENDRING

 

– Sjøfartsdirektoratet vil takke Ptil og DNV GL for det gode samarbeidet i denne vanskelige saken. Vi har nå tillit til at beregninger eller modellforsøk gjort i henhold til OTG 13 og 14 er tilstrekkelig konservative i seg selv. Vi vil på bakgrunn av dette foreslå å endre tekst i forskriftskrav i byggeforskriften § 10 om beregninger og modellforsøk i forhold til air gap, sier Åse Waage.

 

Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av våren og vil trolig tre i kraft senest 1.1.2018.