Høringen ble publisert på Miljødirektoratets nettside 7. oktober 2021.

Svarfristen er 7. januar 2022.

Bakgrunnen for forslaget er EUs nye skipsavfallsdirektiv ((EU) 2019/883) som ble vedtatt 17. april 2019. 

Formålet med direktivet er å verne havmiljøet ved å øke tilgangen til og bruken av mottaksordninger for avfall fra skip i havner.

Endringene er foreslått tatt inn i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip og forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.

Vi viser til forslag til endring i forurensningsforskriften kap. 20, høringsnotat og skipsavfallsdirektiv ((EU) 2019/883) på Miljødirektoratets nettside, for en nærmere beskrivelse av forslaget og redegjørelse for konsekvensene.

Vi ber om at høringspartene benytter skjema for elektronisk tilbakemelding på nettsiden til Miljødirektoratet.