Last ned som PDF

Rederiets beslutninger skal baseres på en risikovurdering av situasjonen og endrede driftsforutsetninger. Risikovurderingen skal gjøres i samråd med skipets mannskap. Lovens normale regler skal følges så langt det er praktisk mulig.

Videre viser vi til at skipsfører kan sette arbeids- og hviletidsbestemmelsene til side som følge av karantene- og helsesituasjonen i samfunnet nå, jf. skipssikkerhetsloven § 24 andre ledd, jf. forskrift 26. Juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske passasjer- og lasteskip mv., § 6.

Rederiets alminnelige plikter etter skipssikkerhetsloven gjelder uforandret.

Endringer skal loggføres i fartøyets dekksdagbok, jf. forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker.

Bakgrunn

I denne spesielle situasjonen er det av stor samfunnsmessig betydning at enkelte fartøy som brukes i virksomheter som departementene har definert som samfunnskritiske, har mulighet til å tilpasse driften. Det kan være behov for at fartøyets driftsordning endres eller at enkelte arbeidstakere jobber mer enn normalt i en kortere periode.

Sjøfartsdirektoratet har siden utbruddet av koronaviruset mottatt henvendelser fra rederi og mannskap som møter praktiske utfordringer. Omfanget av dette har økt betydelig etter at Norge og de fleste andre land har innført reiserestriksjoner og transport av personell er blitt vanskeligere.

Vi er nå i en situasjon der Sjøfartsdirektoratet ser behov for å gi retningslinjer, slik at rederiene – i samarbeid med mannskapet – kan håndtere kravene til bemanning.

Gyldighet

Beslutningen gjelder inntil videre.