Klima- og miljødirektoratet ba i fjor Sjøfartsdirektoratet om å vurdere konsekvensene av å stille krav om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026. Etter en grundig gjennomgang av rapporten «Nullutslipp i 2026 for skip i verdensarvfjordene», som DNV-GL har utarbeidet på oppdrag fra direktoratet, er direktoratets vurdering at tidsperspektivet bør utvides til 2030. Rapporten viser at det per i dag fins nullutslippsløsninger for mindre fartøy, men at en ikke har praktiske løsninger som vil føre til at de store cruiseskipene får på plass nullutslippsteknologi innen 2026.  

Å bare innføre nullutslippskrav for mindre fartøy ville bidratt til uforholdsmessig stor forskjellsbehandling mellom skipstypene, sier avdelingsdirektør Bjørn E. Pedersen. Det er allerede innført strenge krav blant annet knyttet til innholdet av svovel i drivstoffet, utslipp av NOx, utslipp av kloakk og gråvann i verdensarvfjordene og dette skjerpes ytterligere frem mot 2025.  

 

Vil hindre forflyttelse til andre fjorder

Sjøfartsdirektoratet har også fått i oppdrag å vurdere en utvidelse av de eksisterende utslippskravene i verdensarvfjordene til å gjelde andre norske farvann. En utvidelse vil hindre at cruiseskip forflytter seg fra verdensarvfjordene til andre fjorder slik at det totale miljøutslippet blir uendret. Direktoratet mener derfor det er nødvendig å se alle tiltakene i sammenheng.  

– Vi er svært opptatt av å gjøre skipstrafikken i fjordene våre grønn og regelverket vårt for verdensarvfjordene er allerede det strengeste som er innført i internasjonal sammenheng. For at nullutslippskravene skal fungere hensiktsmessig, må teknologien vare tilgjengelig og anvendbar. Derfor mener vi at tidshorisonten bør utvides til senest 2030 slik at næringen kan få på plass teknologien som kreves, sier Pedersen.  

 

 

Her kan du lese DNV GLs rapport «Nullutslipp i 2026 for skip i verdensarvfjordene» og Sjøfartsdirektoratets vurderinger som ble oversendt Klima -og miljødepartementet.