Aksept av ultralyd for tilstandsvurdering av kjølbolter på trefartøy

  • Publisert: 19.11.2019

Det åpnes nå for å bruke ultralyd ved tilstandskontroll av kjølbolter på trefartøy for å kunne slippe å trekke kjølboltene.

På bildet ser du en mann som demonstrerer hvordan en kan benytte ultralyd for å sjekke tilstanden på kjølbolter.
DEMONSTRERER: Martin Höegh jobber som inspektør i DNV GL, og demonstrerer her hvordan ultralyd kan benyttes ved tilstandskontroll av kjølbolter. På ketchupflasken hadde han med seg gelé til sjekken.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Studier som har blitt gjort så langt viser at metoden ikke alltid gir en sikker vurdering og at den har visse begrensninger, men i mange tilfeller kan metoden være tilstrekkelig til at en slipper å trekke kjølboltene. Dette skal vurderes nærmere i løpet av det kommende året.

Representanter fra Sjøfartsdirektoratet og DNV GL møttes i Svolvær for å drøfte bruk av ultralyd for tilstandskontroll av kjølbolter som alternativ metode til trekking av kjølbolter på trebåter.

Metoden er mindre omfattende og raskere å utføre enn å trekke kjølbolter, og ble vurdert akseptert også for 20 år siden. Den ble da forkastet på grunn av for stor usikkerhet rundt måleresultatene.

Pålitelige resultater

I senere tid har bruk av ultralyd igjen blitt søkt akseptert som alternativ til trekking av kjølbolter. Initiativ fra næringen sammen med positive tilbakemeldinger fra DNV GL om målinger gjort denne høsten gjør at direktoratet nå er åpne for å kunne akseptere metoden.

DNV GL demonstrerte i møtet at metoden gir pålitelige resultater for flere typiske tæringsskader. Det er imidlertid forhold metoden ikke fanger opp, blant annet eventuell slitasje på gjenger på muttere i endene av boltene.

Prosedyre må utvikles

Før det kan tas stilling til om det skal gis endelig aksept for metoden må prosedyre utvikles for å beskrive framgangsmåte, akseptkriterier og begrensninger. Videre er det en forutsetning at metoden gir målinger med akseptabel nøyaktighet og kan anvendes uten for mange begrensninger.

Sjøfartsdirektoratet åpner i første omgang for at DNV GL kan utføre tilstandskontroll av kjølbolter på trebåter med ultralyd. Fartøyeiere som ønsker å bruke denne metoden må selv bestille kontroll av DNV GL og selv dekke kostnaden. Fra direktoratets side vil vi understreke at en slik tilstandskontroll ikke alltid vil erstatte trekking av boltene. og at ved eventuell slitasje som avdekkes må boltene i alle tilfeller trekkes for utskifting.

Sjøfartsdirektoratet vil innen utgangen av 2020 vurdere om resultatene etter målinger som er gjort er gode nok til at bruk av ultralyd for tilstandskontroll av kjølbolter på trebåter kan aksepteres på permanent grunnlag.

Til toppen