Forlenger gyldigheten av alle fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser med forfall i 2020

  • Publisert: 22.04.2020

Sjøfartsdirektoratet har nå besluttet at samtlige fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall i 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

I utgangspunktet var forlengelsen av fartøysertifikater gjeldende for sertifikater med forfall før den 12. juni. Nå forlenges samtlige fartøyssertifikater og fartøyinstrukser som har forfall i 2020 med 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Årsaken til forlengelsen er pandemisituasjonen. Det er viktig at alle skip kan seile. leveranser av varer og medisiner må ikke stoppe opp, og direktoratet ønsker å vise fleksibilitet for å bidra til nettopp dette.

Forlengelser knyttet til lovfestede tilsyn og utstedelse/påtegninger av lovfestede sertifikater pga. covid-19

1 - Virkeområde

Denne meldingen skal gjelde for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy og lasteskip 8-15 meter som har fartøyinstruks. 

2 - Bakgrunn

Etter utbruddet av koronaviruset (sykdommen covid-19) i 2019 har Sjøfartsdirektoratet mottatt forespørsler fra rederier og anerkjente organisasjoner (RO-er) om utsettelse av tilsyn og sertifikater. Dette omfatter forespørsler om forlengelse av lovfestede sertifikater eller utsatte frister for bunntilsyn som et resultat av utilgjengelige tørrdokkfasiliteter.

Reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, er i større grad blitt vanskeligere pga. reiserestriksjoner. Reiserestriksjoner pålagt av myndigheter og rederier skaper problemer med å skaffe inspektører når det er behov. I tillegg er det flere verft som ikke kan ta imot fartøy. Dette gjelder både bestilte og planlagte tilsyn i tørrdokk.

Basert på de nevnte forholdene vurderer Sjøfartsdirektoratet at covid-19-utbruddet er en force majeure-situasjon.

Det viktigste for Sjøfartsdirektoratet er at skip som er registrert i NOR eller NIS, i størst mulig grad ikke skal være ute av drift på grunn av utgåtte sertifikater forårsaket av situasjonen med covid-19.

3 - Relevante referanser

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 1

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 2

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 3

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 4 

4 - Forlengelse av sertifikater

Rederiene er til enhver tid ansvarlig for at fartøyene er i forskriftsmessig stand. Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 01.01.2021 forlenges 3 måneder uten nærmere søknad eller godkjenning fra direktoratet.

Alle mulige tiltak bør iverksettes for å sikre at lovfestede sertifikater forblir gyldige. God dialog mellom tilsynsmyndighet og rederi er viktig for å sørge for dette. Sjøfartsdirektoratet vil sammen med det enkelte rederi bidra til å finne gode løsninger dersom det skulle oppstå utfordringer relatert til fartøysertifikater.

Tilsynserklæringer knyttet til maritime elektriske anlegg, utstedt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gis tilsvarende forlengelse.

5 - Instrukser til RO-er og andre med delegert myndighet

Alle mulige tiltak bør iverksettes for å sikre at lovfestede sertifikater forblir gyldige. God dialog mellomtilsynsmyndighet og rederi er viktig for å sørge for dette.

Dersom RO og andre med delegert myndighet ikke har muligheten til å gjennomføre nødvendig tilsyn - ref. punkt 2 - vil ordningen med en 3 måneders forlengelse være gjeldende – ref. punkt 4.

RO ovg andre med delegert myndighet må holde oversikt over alle forlengelser slik at nødvendige tilsyn og sertifiseringer blir gjennomført når aktuelle nye tidsfrister går ut.

6 – Instruks til tjenesteleverandører

Utvidelsen vil også gjelde for sertifikater gitt av tjenesteleverandører (service providers) til administrasjonen eller RO-er.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til tjenesteleverandører som sertifiserer redningsutstyr, brannslokkingsutstyr, med flere.

7 – Dokumentasjon

Vedlagt brev skal skrives ut, være tilgjengelig om bord og kunne fremvises ved eventuelle tilsyn fra havnestatskontroll mv.

8 – Informasjon

Sjøfartsdirektoratet vil informere IMO og relevante parter, f.eks. havnestater, om avgjørelsen over.

 

Til toppen