Årsaken til forlengelsen er pandemisituasjonen. Det er viktig at alle skip kan seile. leveranser av varer og medisiner må ikke stoppe opp, og direktoratet ønsker å vise fleksibilitet for å bidra til nettopp dette.

Forlengelser knyttet til lovfestede tilsyn og utstedelse/påtegninger av lovfestede sertifikater pga. covid-19

1 - Virkeområde

Denne meldingen skal gjelde for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy og lasteskip 8-15 meter som har fartøyinstruks. 

2 - Bakgrunn

Etter utbruddet av koronaviruset (sykdommen covid-19) i 2019 har Sjøfartsdirektoratet mottatt forespørsler fra rederier og anerkjente organisasjoner (RO-er) om utsettelse av tilsyn og sertifikater. Dette omfatter forespørsler om forlengelse av lovfestede sertifikater eller utsatte frister for bunntilsyn som et resultat av utilgjengelige tørrdokkfasiliteter.

Reisevirksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, er i større grad blitt vanskeligere pga. reiserestriksjoner. Reiserestriksjoner pålagt av myndigheter og rederier skaper problemer med å skaffe inspektører når det er behov. I tillegg er det flere verft som ikke kan ta imot fartøy. Dette gjelder både bestilte og planlagte tilsyn i tørrdokk.

Basert på de nevnte forholdene vurderer Sjøfartsdirektoratet at covid-19-utbruddet er en force majeure-situasjon.

Det viktigste for Sjøfartsdirektoratet er at skip som er registrert i NOR eller NIS, i størst mulig grad ikke skal være ute av drift på grunn av utgåtte sertifikater forårsaket av situasjonen med covid-19.

3 - Relevante referanser

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 1

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 2

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 3

IMO-rundskriv nr. 4204 vedlegg 4 

4 - Forlengelse av sertifikater

Rederiene er til enhver tid ansvarlig for at fartøyene er i forskriftsmessig stand. Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater (fartøy og rederi)  og fartøyinstrukser som har forfall før 01.07.2021 forlenges 3 måneder uten nærmere søknad eller godkjenning fra direktoratet.

Alle mulige tiltak bør iverksettes for å sikre at lovfestede sertifikater forblir gyldige. God dialog mellom tilsynsmyndighet og rederi er viktig for å sørge for dette. Sjøfartsdirektoratet vil sammen med det enkelte rederi bidra til å finne gode løsninger dersom det skulle oppstå utfordringer relatert til fartøysertifikater.

Tilsynserklæringer knyttet til maritime elektriske anlegg, utstedt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, gis tilsvarende forlengelse.

5 - Instrukser til RO-er og andre med delegert myndighet

Alle mulige tiltak bør iverksettes for å sikre at lovfestede sertifikater forblir gyldige. God dialog mellomtilsynsmyndighet og rederi er viktig for å sørge for dette.

Dersom RO og andre med delegert myndighet ikke har muligheten til å gjennomføre nødvendig tilsyn - ref. punkt 2 - vil ordningen med en 3 måneders forlengelse være gjeldende – ref. punkt 4.

RO ovg andre med delegert myndighet må holde oversikt over alle forlengelser slik at nødvendige tilsyn og sertifiseringer blir gjennomført når aktuelle nye tidsfrister går ut.

6 – Instruks til tjenesteleverandører

Utvidelsen vil også gjelde for sertifikater gitt av tjenesteleverandører (service providers) til administrasjonen eller RO-er.

Dette inkluderer, men er ikke begrenset til tjenesteleverandører som sertifiserer redningsutstyr, brannslokkingsutstyr, med flere.

7 – Dokumentasjon

Vedlagt brev skal skrives ut, være tilgjengelig om bord og kunne fremvises ved eventuelle tilsyn fra havnestatskontroll mv.

8 – Informasjon

Sjøfartsdirektoratet vil informere IMO og relevante parter, f.eks. havnestater, om avgjørelsen over.