Knut Arild Hareide, sjøfartsdirektør.
Knut Arild Hareide, sjøfartsdirektør. Foto: Torbein Kvil Gamst

– Våre tanker går til de som har mistet et familiemedlem eller en arbeidskollega. Selv om tallet på omkomne er lavt sammenlignet med de senere årene, er seks omkomne på næringsfartøy seks stykker for mange. Det gjøres et godt stykke arbeid ute i næringen og i direktoratet for å få tallene ned, men en må dessverre fortsatt konstatere at det også i 2021 var flere ansatte på skip som ikke kom hjem fra arbeid, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Fire av arbeidsulykkene skjedde på fiskefartøy og to av dødsulykkene skjedde på lasteskip. Fem av ulykkene var rene arbeidsulykker, mens det i den ene ulykken var en kollisjon som var årsak til dødsfallet. En av dødsulykkene skjedde utenfor Norges grenser, og to av de omkomne jobbet på utenlandske skip.

Antall skipsulykker har økt

Men selv om antall omkomne er på et lavt nivå statistisk, har antall skipsulykker økt. I 2021 registrerte Sjøfartsdirektoratet 345 skader med eller på fartøy. Av disse var 111 knyttet til grunnstøting, mens 71 var knyttet til miljøskade eller utslipp. Det er også registrert 55 kontaktskader og 32 branner. 

Antall lekkasjer har økt fra ni i 2020, til 20 i 2021. Vi har også sett en stor økning i antallet miljøutslipp, som har gått fra 48 til 71 hendelser i samme tidsrom. Det er denne skipsulykkestypen som har hatt den største økning i absolutte tall.

– For direktoratet blir det viktig nå å få bedre innsikt i hvorfor vi ser en så kraftig økning. Selv om noe kan forklares med økt aktivitet og krevende tider gjennom pandemien, blir en nødt til å se på dette grundigere. I den sammenheng vil jeg og trekke frem det gode samarbeidet vi har med både rederiene og organisasjonene, noe som også er viktig med tanke på sikkerhet. Noe av økningen kan nok også forklares med bedre rapportering som igjen bidrar til et bedre grunnlag for å se hva som kan forebygge ulykker, sier Hareide.

Flere forlis

Til tross for at mye av utviklingen er knyttet til mindre alvorlige fartøyulykker ser direktoratet også en uheldig utvikling i antall forlis. Her har vi gått fra totalt 13 hendelser i 2020, til 25 hendelser i 2021.

– Tallene for 2021 ligger også langt over gjennomsnittet for de fem foregående årene (16). Vi må faktisk tilbake til 2002 for å finne et år med flere forlis enn 2021. Forlis inntreffer i all hovedsak på mindre fartøy, sier Vegar Berntsen som jobber med ulykkesoppfølging i Sjøfartsdirektoratet.

22 av de 25 hendelsene skjedde på fartøy under 15 meter. Blant de resterende tre hendelsene skjedde to på fartøy under 24 meter, og ett på fartøy over 24 meter. 18 av hendelsene var tilknyttet fiskefartøy, mens seks lasteskip forliste. Det siste fartøyet var et mindre passasjerskip som sank ved kai. Det var ingen passasjerer om bord fartøyet under hendelsen.