– Vi jobber kontinuerlig med vilkårene for norsk maritim næring. Bareboat-innflagging vil kunne øke antall norske skip under norsk flagg og styrke sysselsettingen av norske sjøfolk. Det gir næringen tilgang til nye markeder, samtidig som det kan hindre permanent utflagging fra norske skipsregistre, sier næringsminister Iselin Nybø.  

– Dette har vært et ønske fra næringen og er et viktig tiltak for at Norge fortsatt skal være en konkurransedyktig og attraktiv flaggstat, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

iselin nybø og lars alvestad.jpg
I HAUGESUND: Næringsminister Iselin Nybø besøkte Sjøfartsdirektoratet 10. februar i år. Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i bakgrunnen.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, er også svært positiv. 

– At det nå åpnes for bareboat-registrering er en viktig oppfølging av regjeringens maritime strategi. Bareboat er en vanlig leieform for skip i internasjonal skipsfart og de nye reglene vil både kunne bidra til innflagging til de norske registrene og hindre utflagging. I dag er det mange andre skipsregistre internasjonalt som åpner for slik registrering. Ved å åpne for dette i Norge får man en ytterligere styrking av norsk flagg og de norske skipsregistrenes konkurransedyktighet. 

Bareboatregistrering ut av de norske Skipsregistrene 

Muligheten for å bareboatregistrere ut av NIS/NOR for en periode innebærer at skipene ikke lenger må permanent slettes fra Skipsregisteret. Eierskap og panteheftelser blir værende i Norge mens skipet seiler under utenlandsk flagg i løpet av bareboat-charterperioden. Ved utløp av charteravtalen vil skipet nok en gang heise det norske flagget.  

I motsetning til enkelte andre flaggstater er det ikke satt begrensninger for hvilke land et skip kan bareboat-utflagges til. Registrert eier og panthavere må gi samtykke til endring av flagg og vil ha vurdert det utenlandske flagget nøye.  

Bareboatregistrering inn i de norske Skipsregistrene 

Som med bareboatregistrering ut, kan også bareboatregistrering inn i NIS/NOR være ønskelig. For et skip som er gjenstand for salg og lease back-transaksjoner med utenlandske finansieringsinstitusjoner kan det, for eksempel, være en løsning for å beholde norsk flagg.

Finansieringsinstitusjonen kan kreve registrering av eierskap i et utenlandsk skipsregister. Den tidligere eieren, nå befrakteren, kan da velge å bareboatregistrere skipet tilbake til ett av de norske Skipsregistrene. Eierskapet og pantelånene vil forbli i det utenlandske registeret, mens skipet fortsetter å seile under det norske flagget. 

Varighet 

Bareboat-charteravtalen både inn og ut av de norske Skipsregistrene kan ha en varighet på 10 år med mulighet for 5 års forlengelse om gangen. Ordningen vil bli evaluert etter fem år.