Personell med spesialisert kompetanse

 • Publisert: 18.02.2021
 • Endret: 29.03.2021

Denne siden gjelder for de som skal søke for personell som har spesialisert kompetanse, og skal bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur, avgrenset til vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip (herunder bygging av skip) og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, tele o.l., energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner (herunder bygging av offshoreinstallasjoner) og landanlegg for petroleumsaktiviteten, og arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter. Det samme gjelder yrkessjåfører i gods- eller persontransport som krever førerkort klasse C, CE, D eller DE, som skal utføre innenlands transportoppdrag.

Dette skjemaet skal lastes opp som vedlegg (begrunnelse for unntak) til søknaden i Altinn. Innvilgelse av søknaden er betinget av at søker dokumenterer at kriteriene for unntak fra innreiserestriksjoner er oppfylt.

Vi gjør oppmerksom på at det er den virksomheten hvor det er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet som skal søke, jf. forskriftens § 2 (1). Det vil si at bemannings-/formidlingsbyråer må få oppdragsgiver til å søke.

Veldig mange mangelfulle søknader fra de som søker gjennom denne ordningen.

Vi opplever nå at veldig mange av de søknadnene som kommer inn knyttet til unntak for personell med spesialisert kompetanse er meget mangelfulle.

Les dokumentasjonskravene nøye

Vi ber at dere som søker om unntak for Personell med spesialisert kompetanse leser meget nøye gjennom dokumentasjonskravene

Særlig dokumentasjon på spesialisert kompetanse på utlendingen og pågående prosjekt mangler.

Begrunnelse av nødvendighetsvilkåret - strengt nødvendig for opprettholdelse av virksomheten - mangler ved de fleste søknader.

Hva er resultatet av manglende dokumentasjon?

Mangel på dokumentasjon fører til forlenget behandlingstid for din søknad. Ønsker du å få behandlet din søknad raskt må all nødvendig dokumentasjon vedlegges.

Flytdiagram for innreiseordningen

For å gjøre søknadsprosessen enklere har vi laget et flytdiagram som gir en oversikt over hvilke vedlegg som må legge ved søknadene.

Hvis dette følges vil din søknad bli behandlet raskere.

Åpne flytdiagram

Mangelfulle søknader

Vi opplever at svært mange av søknadene som kommer inn, er mangelfulle.

Det medfører at behandlingstiden på alle søknader blir lengre.

Hvordan få raskt svar på din søknad

Hvis du ønsker en rask behandling av din søknad anbefaler vi at det ventes med innsending av søknad til alle vedlegg kan legges ved.

Spesielle mangler

Vi ser at det spesielt er skattemelding/skatteoppgjør for foretak som mangler søknadene så langt. 

Her ser du kravene til hva som må ligge ved søknaden

Vi gjør også oppmerksom på at det er Arbeidstilsynet som forvalter ordningen knyttet til forhåndsgodkjenning av karantenested.

Ettersending av dokumentasjon

Når det skal ettersendes dokumentasjon i en allerede innsendt søknad så må dette gjøres via skjema som finnes på Altinn.

Skjemat finner du her: Altinn - Ettersending av dokumentasjon - Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner

Oppdatert status om behandlingstid

Vi behandler alle søknader etter mottatt søknadsdato.

Det betyr at vi ikke har mulighet til å prioritere noen søknader fremfor andre.

Det er satt av store ressurser for å komme gjennom alle søknadene.

Akkurat nå behandles dagens og gårsdagens søknader.

Ordning Dato
Teknisk personell d.d.
Personell knyttet til petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel d.d
Personell med spesialisert kompetanse d.d
Personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å avverge driftsstans d.d

 Se statistikk over søknadsbehandling her..

Om ordningen

Ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, som kun kan gis til nærmere angitte grupper av utenlandske arbeids-/oppdragstakere.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 60 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene etter denne ordning kan trekkes tilbake uten forutgående varsel, dersom kriteriene for hvem som kan gis unntak fra innreiserestriksjonene endres.

Det gjøres også oppmerksom på at alminnelige regler om rett til innreise og opphold i utlendingsloven, og annet relevant regelverk, ikke påvirkes av et vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene.

Vedtak kan ikke påklages.

Hvem kan det søkes for her?

Søknadsordningen omfatter utlendinger som:

 • har spesialisert kompetanse, og skal bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur, avgrenset til vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip (herunder bygging av skip) og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, tele o.l., energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner (herunder bygging av offshoreinstallasjoner) og landanlegg for petroleumsaktiviteten, og arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktivitet i virksomheten eller pågående prosjekter.
  Det samme gjelder yrkessjåfører i gods- eller persontransport som krever førerkort klasse C, CE, D eller DE, som skal utføre innenlands transportoppdrag.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknad at:

 • at arbeidet utlendingen skal utføre må foretas ved tilstedeværelse i Norge,
 • at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet, og
 • at utlendingens arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker kan dokumenteres, enten direkte ved arbeids- eller oppdragsavtale, eller kjeden av forhold som viser koblingen mellom utlendingen og arbeidet som må gjøres i søkers virksomhet eller prosjektdeltakelse.

Unntaket fra innreiserestriksjonene praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra det som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter.

Krav om spesialisert kompetanse

Det stilles her krav om at utlendingen har spesialisert kompetanse.

I søknaden må det være en beskrivelse av hvorfor den enkelte utlending oppfyller vilkåret.

Generelle gruppebeskrivelser oppfyller ikke kravet i en individuell søknad.

Er kompetansen formelt dokumenterbar, for eksempel ved kursbevis, vitnemål eller lignende, så bør dette legges ved søknaden.

Det bes om at slike dokumenter er på norsk, nordiske språk eller engelsk.

Dersom dette ikke er mulig bes det om at fremmedspråklige dokumenter oversendes med oversatt tekst.

Følgende momenter vil tillegges vekt i vurderingen:

 • Spesialisert opplæring eller utdanning, herunder varighet av opplæringen eller utdanningen
 • Faglig erfaring som underbygger spesialisert kompetanse, herunder varighet av erfaringen
 • Formelle kompetansekrav til arbeidet/stillingen til utlendingen
 • Beskrivelser av arbeidsoppgavene utlendingen konkret skal utføre
 • Andre forhold som synliggjør utlendingens spesialiserte kompetanse

For yrkessjåfører i gods- eller persontransport

 • yrkessjåførbevis og førerkort klasse C, CE, D eller DE

Desto tydeligere det konkretiseres og synliggjøres at utlendingen har spesiell kompetanse og skal utføre arbeid som krever dette, desto lettere er det for Sjøfartsdirektoratet å konkludere med at vilkåret er oppfylt.

Det stilles krav til at kompetansen ikke er tilgjengelig, og må utføres fysisk, i Norge.

Smittevernregler må overholdes

Søker må sørge for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler etter smittevernloven og forskrift gitt med hjemmel i smittevernloven overholdes under arbeidsoppholdet, herunder krav til karanteneopphold.

Selv om utlendingen gis unntak fra innreiserestriksjonene etter første ledd, har utlendingen kun adgang til innreise dersom også de øvrige vilkårene etter lov og forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og de alminnelige vilkårene for rett til innreise og opphold i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), er oppfylt.

Dersom det er gitt unntak på uriktige forutsetninger eller som følge av uriktige opplysninger, kan utlendingen bortvises i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Krav til søker 

Foretaket som søker må være registrert i Foretaksregisteret, og/eller Enhetsregisteret.

Det må utøve lovlig aktivitet, være skattepliktig til Norge, og ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.

For visumpliktige utlendinger som ikke er i besittelse av et gyldig visum for Norge og/eller Schengen

Dersom det skal søkes unntak fra innreiserestriksjonene for en visumpliktig utlending, som ikke alt er i besittelse av et gyldig visum for Norge og/eller Schengen, anbefales det å kontakte relevant utenriksstasjon i forkant.0

Se www.norway.no for kontaktinformasjon.

Utenriksstasjonen vil kunne gi informasjon om hvordan søknad om visum best koordineres med søknad om unntak fra innreiserestriksjonene.

Saksbehandling

Saksbehandlingen skjer fortløpende og i den rekkefølgen søknadene blir mottatt.

Dette trenger du før du sender inn søknad:

 • Søker må ha rollen «Samferdsel» i Altinn for å søke på vegne av foretaket.
 • Søkers kontaktinformasjon.
 • Skatteattest for foretak som ikke er eldre enn 2 uker. Dersom du har fått innvilget betalingsutsettelse hos skatteetaten, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Dokumentasjon på siste skatteoppgjør, med mindre foretaket er etablert etter 2019 eller er fritatt fra sin skatteplikt. Da kan firmaattest benyttes.
 • Fullt navn, nasjonalitet, fødselsdato og passnummer eller identifikasjonsnummer fra annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument, jf. utlendingsloven § 8
 • Beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av søknadsordningen.
 • Arbeids- og oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet mellom utlendingen og foretaket som søker.
 • Dokumentasjon av planlagt karantenested, i tråd med de til enhver tid gjeldende kravene etter smittevernloven eller forskrift gitt med hjemmel i smittevernloven, eksempelvis kontaktinformasjon til karantenehotell eller vedtak om forhåndsgodkjent oppholdssted etter covid-19-forskriften kapittel 2A. Dersom utlendingen blir tildelt karantenehotell ved grensepassering skal dette beskrives i søknaden.


  (Det gjøres oppmerksom om at et vedtak etter denne ordningen ikke innebærer noen godkjenning av karantenestedet, at det er smittevernreglene på innreisetidspunktet som avgjør hvilke regler for karantene som gjelder for utlendingen ved innreise og at dette også kontrolleres av andre myndigheter uavhengig av denne ordningen.)

Til toppen