Regjeringen lanserer en søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene, for arbeidsreisende som ikke allerede er omfattet av eksisterende unntak. Ordningen vil åpnet for søknader fra 20. februar.

Hvem er det som vil få unntak fra innreiserestriksjonene?

I første omgang vil det være mulig å søke om unntak fra innreiserestriksjoner for utlending som har teknisk kompetanse, og som skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.

Søknaden gir ikke unntak automatisk.

Det er et krav at utlendingen har arbeids- eller oppdragsavtale med foretaket som søker, og at vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet.

Det er også et krav at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet. Unntaket gir heller ikke fritak fra øvrige smittevernregler og anbefalinger.

Det er en forutsetning at karantenebestemmelser kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Hvordan dokumenteres det om den enkelte som unntas har en kritisk funksjon eller teknisk kompetanse?

Foretaket søker på vegne av arbeidstaker. Det er et krav at foretaket er registrert i Foretaksregisteret/Enhetsregisteret, er skattepliktig i Norge, har ordnede forhold med hensyn til betaling av skatter og avgifter og at foretaket utøver lovlig aktivitet.

Søknad sendes til Sjøfartsdirektoratet via fastsatt skjema i Altinn. Søknaden må inneholde kontaktinformasjon til foretaket og skatteattest.

Det må også oppgis fullt navn til utlending det søkes om unntak fra innreiserestriksjoner for, samt nasjonalitet, fødselsdato, og passnummer eller identifikasjonsnummer fra annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument.

Dessuten må arbeidet som utlendingen skal utføre for søker beskrives, og det må begrunnes hvorfor arbeidet er nødvendig og i tråd med unntaket.

Det må også legges ved arbeids- eller oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet, og det må spesifiseres karantenehotell eller godkjent egnet oppholdssted hvor vedkommende skal gjennomføre karanteneplikten, iht. covid-19-forskriften.

Hva legges i "teknisk kompetanse"?

Teknisk kompetanse innebærer å ha spesialisert fagkunnskap som er avgjørende for å gjennomføre oppgaver. Det er ikke en hvilken som helst type teknisk kompetanse som kan vurderes for unntak fra innreiserestriksjonene.

Det må dreie seg om spesialisert fagkunnskap som er nødvendig for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.

Det er også et krav at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelsen av aktiviteten og at det ikke finnes personer med den spesialiserte fagkunnskapen i Norge som kan utføre oppgaven.

Hvordan vurderes det om denne tekniske kompetansen er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet?

Opplysningene som gis i søknaden kontrolleres opp mot informasjon fra følgende offentlige myndigheter: Registerenheten i Brønnøysund, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV, og andre offentlige myndigheter ved behov.

Dette gjelder også for opplysninger vedrørende tilgjengelighet av fagkompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Hvor lenge gjelder et unntak for den enkelte arbeidstaker?

Vedtak om tillatelse til innreise gir rett til innreise i inntil 30 dager fra vedtaksdato.

Vedtaket erstatter ikke øvrige regler som ellers gjelder for personen som skal utføre arbeidet iht. utlendingsforskriften, utlendingsloven og gjeldende regelverk.

Må de som får unntak fortsatt i karantene?

Ja. Det er en forutsetning for å kunne få unntak at de til enhver tid gjeldende smittevernreglene overholdes under arbeidsoppholdet. Dette gjelder også for karanteneopphold.

Søker må kunne spesifisere hvor den som skal komme til Norge skal gjennomføre innreisekarantene, iht. gjeldende regler.

Hvem er det som vurderer søknadene?

Søknadene behandles av Sjøfartsdirektoratet, som innhenter nødvendige opplysninger fra offentlige myndigheter for å kontrollere informasjonen ved behov.

Får uriktige opplysninger noen konsekvenser for søker?

Personen kan bortvises i medhold av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, dersom det innvilges unntak på grunnlag av uriktige opplysninger.

En søknad kan avvises dersom foretaket i en tidligere søknad om unntak fra innreiserestriksjonene har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger.

Hvor lenge vil ordningen vare?

Ordningen anses for å være en ventil for næringslivet, slik at de negative konsekvensene av innreiserestriksjonene ikke får alvorlige konsekvenser for driften, så lenge det er behov for inngripende innreiserestriksjoner.

Vil ordningen gjelde arbeidsreisende fra alle land uansett smittesituasjon?

Ordningen innebærer kun mulighet for å søke om unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner som er innført av hensyn til folkehelsen, men gir ikke unntak fra bestemmelser om innreisekarantene og visumregler, som fortsatt vil være gjeldende.

Må bedriftene søke for en og en ansatt, eller søker de for alle arbeidstakerne samlet?

Foretaket søker om unntak fra innreiserestriksjonene per ansatt.

Hvilken lovhjemmel har man for å unnta enkelte grupper fra restriksjonene?

Hva er eksempler på personer som ikke kvalifiserer for unntaket?

Personer som ønsker å jobbe i Norge, men som ikke har spesialisert fagkompetanse, omfattes ikke av unntaket.

Personer som har teknisk kompetanse, og som skal utføre oppdrag som ikke krever tilstedeværelse i Norge, kvalifiserer heller ikke for unntaket.

Det samme gjelder for personer med teknisk kompetanse som ikke skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.

Er det mulig å få prioritert min søknad fremfor andre søknader?

Nei. Søknadene vil bli behandlet i den rekkefølgen de blir mottatt på.